banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

 Căn cứ Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Kon Tum

30-3-2021

 Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Lãnh sự của Bộ Ngoại giao

13-7-2020

Căn cứ Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Kon Tum.

15-6-2020

 Danh mục miễn thị thực (VISA) của Việt Nam với các nước cập nhật đến ngày 08/05/2018.

3-10-2018

Ngày 01/10/2018, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản số 639/SNgV-LS về việc thông tin đến các đơn vị, địa phương Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ xin gửi đến các đơn vị, địa phương biết.

2-10-2018

Tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 21/01/2014, Bộ Ngoại giao có Công văn số 0178/CV-LS-BHCD về việc đưa vào hoạt động Tổng đài phục vụ công tác bảo hộ công dân, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum xin trích nội dung và thông tin về số Tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài như sau:

4-2-2015

 

28-1-2015

Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.