banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Phân công nhiệm vụ
2-4-2023
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
 
******


   I. LÃNH ĐẠO SỞ
1. Đồng chí Y Ly Trang, Giám đốc:
- Điện thoại: 0260.2231353  - 0905.101.275
- Email: yltrang.sngv@kontum.gov.vn  
Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về kết quả hoạt động đối ngoại tại địa phương và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
- Đối ngoại Đảng.
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND dự thảo quyết định, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại.
- Các lĩnh vực công tác: tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính cơ quan; chế độ, chính sách cho CBCC; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thanh tra ngoại giao; cải cách hành chính.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đối ngoại địa phương; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Chủ tài khoản cơ quan; Chủ tài khoản nguồn kinh phí phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia với chức trách Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới.
- Quản lý đoàn ra, đoàn vào; lãnh sự và bảo hộ công dân; lễ tân đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại; khen thưởng đối ngoại; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực đối ngoại.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội của tỉnh (có phụ lục kèm theo)
- Thực hiện hoặc phân công các Phó Giám đốc triển khai các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
- Tham gia các Ban, Hội của tỉnh (có phụ lục kèm theo); phụ trách phòng Hành chính – Tổng hợp và phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Đồng chí A Brao Bim, Phó Giám đốc:    
- Điện thoại: 0979.444.463   
- Email: abrbim.sngv@kontum.gov.vn 
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành và trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi Giám đốc đi vắng; ủy quyền chủ tài khoản thứ hai nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan.
- Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ tại địa phương;
- Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác đối ngoại Đảng.
- Công tác đối ngoại nhân dân; hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; văn hóa đối ngoại; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; thư tín ngoại giao.
- Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến địa phương.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội của tỉnh (có phụ lục kèm theo); thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công; phụ trách phòng Quản lý Biên giới - Hợp tác quốc tế.
3. Đồng chí Phạm Ngọc Quyền, Phó Giám đốc:
- Điện thoại: 0260.3590631  - 0935.302.979 
- Email: pnquyen.sngv@kontum.gov.vn
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành; giúp Giám đốc Sở theo dõi, tham mưu lĩnh vực viện trợ phi chính phủ tại phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.
Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội, Tổ (có phụ lục kèm theo); thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công.
II. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ.  
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, công chức; công tác tổng hợp hành chính - quản trị; tài chính; Công tác văn thư - lưu trữ; tham mưu tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.
* Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hưng 
          - Điện thoại: 0914.136.077   
          - Email: nhung.sngv@kontum.gov.vn 
* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thanh Thảo
          - Điện thoại: 0977.676.381   
          - Email: ttthao.sngv@kontum.gov.vn
* Chuyên viên:
          - Đồng chí Nguyễn Thanh Tam  
            Điện thoại: 0987.401.177
            Email: nttam.sngv@kontum.gov.vn       
          - Đồng chí Trương Thị Tùng Giang
            Điện thoại: 0921.245579
            Email: tttgiang.sngv@kontum.gov.vn
          - Đồng chí Trương Thị Hiếu - Văn thư 
            Điện thoại: 0979.809.579
            Email: tthieu.sngv@kontum.gov.vn   
2. Phòng Lãnh sự-Người Việt Nam ở nước ngoài: Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lễ tân đối ngoại; lãnh sự và bảo hộ công dân; quản lý đoàn ra, đoàn vào; người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác phi chính phủ nước ngoài. 
* Trưởng phòng: Đồng chí Ngô Thị Thanh Thủy 
          - Điện thoại: 0986.424.859
          - Email: nttthuy.sngv@kontum.gov.vn   
* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Ngô Thị Oanh 
          - Điện thoại: 0984.899.864   
          - Email: ntoanh.sngv@kontum.gov.vn
* Chuyên viên:
          - Đồng chí Phạm Thị Ái Liễu 
              Điện thoại: 0914.157.642
              Email: ptalieu.sngv@kontum.gov.vn
          - Đồng chí Đặng Thị Trung Hậu 
              Điện thoại: 0905.247.290
              Email: dtthau.sngv@kontum.gov.vn
          - Đồng chí Huỳnh Thị Trang 
             Điện thoại: 0987.104.627
             Email: httrang.sngv@kontum.gov.vn
3. Phòng Quản lý Biên giới-Hợp tác quốc tế: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan. Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại, thỏa thuận quốc tế; thư tín ngoại giao.
* Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Bích Lệ
          - Điện thoại: 0985.222.475   
          - Email: dtble.sngv@kontum.gov.vn  
* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Tuyết Sương
          - Điện thoại: 0961.306.676 
          - Email: dttsuong.sngv@kontum.gov.vn  
* Chuyên viên:
          - Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng 
             Điện thoại: 0967.383.198
             Email: nhdung.sngv@kontum.gov.vn
          - Đồng chí Trần Thị Thu Thủy 
             Điện thoại: 0979.433.570
             Email: tttthuy.sngv@kontum.gov.vn
          - Đồng chí Trần Văn Thức
             Điện thoại: 0934.071.860
             Email: tvthuc.sngv@kontum.gov.vn
          -----------------------------------------------------
Số lượt xem:1910

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Giới thiệu (2-4-2023)
lens Sơ đồ tổ chức (2-4-2023)

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367875 Tổng số người truy cập: 753 Số người online:
TNC Phát triển: