banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số
4-6-2024
Ngày 06/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1529/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các nội dung chỉ đạo về chuyển đổi số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai đảm bảo hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS ngày 19/4/2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện; Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe; Cổng liên thông Tài nguyên môi trường-Thuế; Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của Bộ Tài chính; Hệ thống danh mục dùng chung của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Thực hiện số hóa, cung cấp dữ liệu theo Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục cơ sở dữ liệu mở theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục cơ sở dữ liệu mở tỉnh Kon Tum.
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh. Hoàn thành việc triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy dịch vụ công toàn trình tiến đến 100% dịch vụ công tại địa phương đều sử dụng chữ ký số để giảm bớt thời gian, thủ tục giấy tờ của người dân. Phấn đấu 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Nghiên cứu triển khai các nền tảng phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, thương mại điện tử, y tế, giáo dục,...
Quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tỷ lệ người dân có chữ ký số, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, ứng dụng chữ ký số trong học bạ điện tử, y tế.
Rà soát, phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; khẩn trương xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Chủ động triển khai rà soát, chỉ đạo bố trí, đảm bảo kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan đơn vị nhằm kịp thời bổ sung, thay thế trang thiết bị làm việc đã hết khấu hao, cấu hình thấp không đáp ứng yêu cầu công việc.
Tiếp tục rà soát, triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.
Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, gắn với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình; chấn chỉnh, xử lý theo quy định đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, chậm trễ, để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn kết quả thực hiện chuyển đổi số của địa phương, đơn vị với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm...
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum
Số lượt xem:46

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367917 Tổng số người truy cập: 819 Số người online:
TNC Phát triển: