banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nhóm tiện ích giải quyết thủ TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
4-4-2024
Tính đến hết năm 2023, tỉnh Kon Tum có tổng số 1.371 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 1.713 thủ tục hành chính, trong đó: 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tỷ lệ 58%), 373 dịch vụ công trực tuyến một phần (tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính)
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), qua 02 năm triển khai thực hiện, tỉnh Kon Tum cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ, lộ trình đề ra; đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban ngành, địa phương đã khắc phục khó khăn, tận dụng những trang thiết bị đã được trang cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, lộ trình đề ra.
Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai thực hiện Nhóm tiện ích giải quyết thủ TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể: có 36 dịch vụ công trực tuyến được giảm lệ phí theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh (03 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực kinh doanh và 33 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hộ tịch được giảm 50% lệ phí). Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến.
Về tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: (1) Đối với triển khai số hóa dịch vụ công thiết yếu, đã triển khai tại Công văn số 3297/VP-TTHCC ngày 05 tháng 9 năm 2022; (2) Đối với triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính tại cấp tỉnh, đã triển khai tại Công văn số 2869/VP-TTHCC ngày 03 tháng 8 năm 2022; (3) Đối với triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính tại cấp huyện, đã triển khai tại Công văn số 4873/VP-TTHCC ngày 28 tháng 11 năm 2022; (4) Đối với triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính tại cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tại Công văn số 1487/UBND-TTHCC ngày 23 tháng 5 năm 2023.
Đến tháng 12 năm 2023, theo Bản đồ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì tỉnh Kon Tum có tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 35,60%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 43,86% (cao hơn bình quân cả nước 42,96%), cụ thể về kết quả số hoá cấp tỉnh: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 71.085 hồ sơ, đã số hóa thành phần hồ sơ là 47.102 hồ sơ (đạt 66,26%). Đã số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 41.236/69.457 tổng hồ sơ (đạt 59,36%). Kết quả số hoá cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 19.930 hồ sơ, đã số hóa thành phần hồ sơ là 17.165 hồ sơ (đạt 86,12%). Đã số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 11.980/19.263 tổng hồ sơ (đạt 62,19%). Kết quả số hoá cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 108.356 hồ sơ, đã số hóa thành phần hồ sơ là 60.270 hồ sơ (đạt 55,62%). Đã số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 45.576/108.151 tổng hồ sơ (đạt 42,14%).
Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến: Không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 năm 02 năm 2023, cụ thể: Có 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 373 dịch vụ công trực tuyến một phần đã cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua việc triển khai biểu mẫu tương tác; tại phần thông tin chung của hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến, người nộp hồ sơ không cần điền lại các thông tin đã có trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ (đạt 100%). Có 280 dịch vụ công trực tuyến có thành phần hồ sơ là tờ khai đã được chuẩn hóa thành biểu mẫu tương tác, trong đó có sử dụng lại các thông tin đã khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ 20,4%). Đến ngày 08 tháng 12 năm 2023, tỉnh Kon Tum có tổng số 1.371 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 1.713 thủ tục hành chính, trong đó: 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tỷ lệ 58%), 373 dịch vụ công trực tuyến một phần (tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính).
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó hướng dẫn cụ thể 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện của các đơn vị, địa phương.
Đã thực hiện việc đăng ký và cấp tài khoản khai thác cơ sở dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, đã cấp 1.519 tài khoản của công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại 03 cấp trên địa bàn tỉnh trong khai thác cơ sở dữ liệu dân cư thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử trong việc cắt giảm các thủ tục, giấy tờ.
Việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng của tỉnh được thực hiện thống nhất, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 về hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và giao các sở, ban ngành, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát toàn bộ TTHC đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, huyện, xã).
Trên cơ sở kết quả rà soát, các sở, ban ngành đề xuất 1.103 DVCTT cấp tỉnh (831 DVCTT toàn trình và 272 DVCTT một phần), 164 DVCTT cấp huyện (117 DVCTT toàn trình và 47 DVCTT một phần), 80 DVCTT cấp xã (39 DVCTT toàn trình và 41 DVCTT một phần); 24 DVCTT chung các cấp (11 DVCTT toàn trình và 13 DVCTT một phần); 342 TTHC không xác định là DVCTT đã được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ là TTHC không thể thực hiện trên môi trường điện tử.
Đến nay, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc cung cấp, tích hợp DVCTT trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia với tổng số 1.371 DVCTT trên tổng số 1.713 TTHC, trong đó: 998 DVCTT toàn trình, 373 DVCTT một phần và tổng số DVCTT đạt 80% trên tổng số TTHC. Trong đó, đã việc cắt giảm TTHC và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với 119 DVCTT được cắt giảm thời gian giải quyết để khuyến khích, ưu tiên việc nộp hồ sơ trực tuyến.
Đối với việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã thực hiện đảm bảo việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua 2 năm thực hiện đã tiếp nhận 118.651 hồ sơ trực tuyến/ 211.194 hồ sơ.
Đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023 đã phát sinh 3.509 hồ sơ…
Có thể nói, sau 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06, tỉnh Kon Tum cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ, lộ trình đề ra; đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban ngành, địa phương đã khắc phục khó khăn, tận dụng những trang thiết bị đã được trang cấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Người dân đã hiểu rõ lợi ích của Đề án 06 và tỷ lệ người dân tham gia thực hiện các TTHC trên cổng dịch vụ công từng bước được nâng cao./.
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum
Số lượt xem:216

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367873 Tổng số người truy cập: 749 Số người online:
TNC Phát triển: