banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 01/QĐ-SNgV 17/1/2023 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 1/1/1900 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011
Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002 1/1/1900 Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002
Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 1/1/1900 Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013
Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực) 1/1/1900 Thông tư 02/2008/TT-BNG, ngày 04/2/2008 (Hết hiệu lực)
64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ 1/1/1900 64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 1/1/1900 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007
Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 1/1/1900 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010
Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 1/1/1900 Thông tư 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 1/1/1900 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013
Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum 1/1/1900 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum
Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 14/02/2013 1/1/1900 Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 14/02/2013
Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 1/1/1900 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ
Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND, ngày 18/3/2011 1/1/1900 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND, ngày 18/3/2011
Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013 1/1/1900 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013
Luật Tiếp công dân 1/1/1900 Luật Tiếp công dân
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013 1/1/1900 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú 1/1/1900 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 1/1/1900 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367883 Tổng số người truy cập: 771 Số người online:
TNC Phát triển: