banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Luật bảo vệ môi trường năm 2005 1/1/1900 Luật bảo vệ môi trường năm 2005
Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 1/1/1900 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010
Luật Khiếu nại 1/1/1900 Luật Khiếu nại
Luật Tố cáo 1/1/1900 Luật Tố cáo
Luật Cán bộ, công chức 1/1/1900 Luật Cán bộ, công chức
Luật Cư trú 2007 1/1/1900 Luật Cư trú 2007
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... 1/1/1900 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...
Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 1/1/1900 Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013
Văn bản số 600/UBND-VX, ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh 1/1/1900 Văn bản số 600/UBND-VX, ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh
Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ
Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 1/1/1900 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 1/1/1900 Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ
Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 1/1/1900 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014
Luật Thanh niên năm 2005 1/1/1900 Luật Thanh niên năm 2005
08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009 1/1/1900 08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014 1/1/1900 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014
Trang trước Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

417026 Tổng số người truy cập: 1704 Số người online:
TNC Phát triển: