banner
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 1/1/1900 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011
Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002 1/1/1900 Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 1/1/1900 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Luật bảo vệ môi trường năm 2005 1/1/1900 Luật bảo vệ môi trường năm 2005
Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 1/1/1900 Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013
Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ
Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ 1/1/1900 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ
Luật Thanh niên năm 2005 1/1/1900 Luật Thanh niên năm 2005
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014 1/1/1900 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 1/1/1900 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị định 28/2013/NĐ-CP, ngày 04/4/2013 1/1/1900 Nghị định 28/2013/NĐ-CP, ngày 04/4/2013
Nghị định 79/2007/NĐ-CP, ngày 28/5/2007 1/1/1900 Nghị định 79/2007/NĐ-CP, ngày 28/5/2007

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

367393 Tổng số người truy cập: 4625 Số người online:
TNC Phát triển: