banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 01/QĐ-SNgV 17/1/2023 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 1/1/1900 Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013
64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ 1/1/1900 64/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ
Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 1/1/1900 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010
Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum 1/1/1900 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND, ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum
Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 1/1/1900 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010
Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 1/1/1900 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010
Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 1/1/1900 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 1/1/1900 Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg, ngày 15/01/2014 1/1/1900 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg, ngày 15/01/2014
Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 1/1/1900 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014
Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 1/1/1900 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014
Quyết định Số 23/2016/QĐ-UBND 13/6/2016 1/1/1900 Quyết định Số 23/2016/QĐ-UBND 13/6/2016
Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND 21/2/2017 1/1/1900 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND 21/2/2017
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND 22/8/2017 1/1/1900 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND 22/8/2017

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn

417123 Tổng số người truy cập: 1835 Số người online:
TNC Phát triển: