banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
22-11-2023
Tính đến hết tháng 10/2023, trên địa bàn tỉnh có 1.711 thủ tục hành chính (TTHC) và đã công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đạt 100% (1.377 TTHC cấp tỉnh, 207 TTHC cấp huyện, 102 TTHC cấp xã và 25 TTHC chung 3 cấp). Như vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh thực hiện nghiêm túc việc công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử; tiến độ triển khai và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cơ bản thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Cán bộ Bộ phận một cửa Sở GTVT giao dịch với người dân và doanh nghiệp. 
Ảnh: TVP
Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 199.352 hồ sơ TTHC (50.990 hồ sơ trực tuyến, 143.937 hồ sơ trực tiếp và bưu chính, 4.425 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 193.339 hồ sơ TTHC và còn 6.013 hồ sơ đang giải quyết. Tuy nhiên, toàn tỉnh có 6 huyện, thành phố chưa đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo chỉ tiêu được giao tối thiểu 95% và theo Bộ Tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, gồm: Đăk Tô đạt 77,87%, Ngọc Hồi đạt 80,65%, Sa Thầy đạt 83,52%, Đăk Glei đạt 79,88%, Đăk Hà đạt 90,96%, thành phố Kon Tum đạt 82,88%. Việc này làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cấp huyện và không đảm bảo điều kiện để chấm điểm tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong Bộ Tiêu chí đối với tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi tình hình giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương thông qua Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC trên địa bàn; công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC chậm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay, toàn tỉnh cung cấp 1.015 dịch vụ công toàn trình, 364 dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.375/1.711 TTHC của tỉnh, đạt 80,36%. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục 134 TTHC thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn. Trong đó, cấp tỉnh 100 TTHC, cấp huyện 14 TTHC, chung cấp tỉnh và cấp huyện 11 TTHC, cấp xã 9 TTHC.

Bộ phận TN&TKQ huyện Kon Plông giao dịch với người dân và doanh nghiệp. Ảnh: TVP
Hiện nay, trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh có 16.256 tài khoản của người dân và doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến (trong đó, 16.007 tài khoản của người dân và 249 tài khoản của doanh nghiệp). Về thanh toán trực tuyến, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, trong đó toàn tỉnh phát sinh 3.437 giao dịch thành công với trên 8,7 tỷ đồng. Đối với thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC có 11.146 giao dịch thành công với trên 934 triệu đồng.
Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh và kết nối chia sẻ kết quả số hóa với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn công tác số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Việc triển khai công tác số hóa hồ sơ TTHC tại các sở, ngành, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận cơ bản đạt gần 100% (trừ ngành Tài nguyên và Môi trường không đạt nên ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của cấp tỉnh) và cấp huyện, cấp xã đạt hơn 50%.
Việc triển khai “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và sử dụng lại kết quả bản sao chứng thực điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến có sự chuyển biến hết sức tích cực. Phòng tư pháp cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 14.293 hồ sơ chứng thực điện tử và đã hoàn thành 100% hồ sơ.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2023, công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phần lớn được thực hiện thông qua Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC ngày càng mạnh; số lượng và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC ngày càng tăng.
Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa công tác cải cách TTHC, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết TTHC để đảm bảo hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, để từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện cải cách TTHC.
baokontum.com.vn
Số lượt xem:55

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Ngoại Vụ, số 40- Bà Triệu - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3915659 ; Email: sngv@kontum.gov.vn/songoaivu-kontum@chinhphu.vn
253146 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
TNC Phát triển: