Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
67.061
SoNgoaiVuTP.HCM
3:41 CH | 30/08/2021

Triển khai Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2520/VP-NC ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

10:33 SA | 13/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

3:57 CH | 10/06/2021

 

3:19 CH | 07/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn của Sở Tư pháp số 992/STP-PBGDPL về thực hiện công tác PBGDPL trong Quý IV năm 2020.

1:52 CH | 02/10/2020

 

9:40 SA | 13/08/2020

 Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

7:48 SA | 11/08/2020

 Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

10:13 SA | 02/05/2019

 

1:23 CH | 09/04/2019

 

3:32 CH | 13/12/2018

 Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP  Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.


Website liên Kết

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị