Bạn đang ở :   Tin tức & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho

Truy cập

LƯỢT TRUY CẬP
66.010
THÔNG BÁO

Tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

 

         Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác hội nhập quốc tế”;

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 642/BNG-HVNG ngày 08/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác hội nhập quốc tế”;

Trên cơ sở các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế, Sở Ngoại vụ tổng hợp, trình và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nhu cầu đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao (tại văn bản số 1003/UBND-TH ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Căn cứ theo số liệu đăng ký trên, Sở Ngoại vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020. Dự thảo Kế hoạch và các văn bản có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: sngv.kontum.gov.vn - mục thông báo.

           Sở Ngoại vụ kính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch và gửi ý kiến đóng góp về Sở Ngoại vụ trước ngày 17/6/2016 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Xem Dự thảo Kế hoạch tại đây.

Xem các văn bản khác liên quan tại đây:  Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015; Công văn số 642/BNG-HVNG ngày 08/3/20161003-UBND-TH vv phoi hop nhu cau dao tao BDCB210-VP vv phoi hop khao sat nhu cau dao tao boi duong can bo.

 

 

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 15/06/2016 Lượt xem : 699
Quay Về

Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết