Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
BẢN TIN NGOẠI VỤ

Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp I tổng kết phong trào thi đua năm 2017

 Ngày 25/01, tại Sở Ngoại vụ, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp I tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ (đơn vị Trưởng khối) Võ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Khối thi các cơ quan tham mưu, tổng hợp I có 5 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện các nội dung ký kết thi đua năm 2017, các đơn vị trong Khối đã tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thực hiện các nội dung thi đua theo các tiêu chí của Khối ngày từ đầu năm; việc xây dựng các chỉ tiêu thi đua được quy định cụ thể đối với các tập thể, cá nhân, đảm bảo gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Khối đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, như: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Quy hoạch tổ thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo QPAN khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đến năm 2025 hướng đến năm 2030; tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Đăk Tô - Tân cảnh (24/4/2017-24/4/2017) và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; chuẩn bị tốt trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hơn 500 hội nghị trực tuyến; phối hợp, chuẩn bị để UBND tỉnh tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ năm 2017; tham mưu tổ chức công tác thi tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 đảm bảo đúng quy định; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định cho phép 73 đoàn/475 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài; tham mưu công tác chuẩn bị để Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp và làm việc với 98 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum; tiến hành thẩm định 103 văn bản QPPL để trình cấp có thẩm quyền ban hành; triển khai 23 đề tài, dự án khoa học & công nghệ cấp tỉnh; nghiệm thu 06 đề tài, dự án cấp tỉnh...

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018, trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc khối; tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong quản lý, xử lý công việc tại các cơ quan...

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 của các cơ quan thuộc Khối, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét thi đua, kết quả: Sở Ngoại vụ được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2017; Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018


Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan thuộc khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2018; thống nhất suy tôn Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị Trưởng, Phó trưởng Khối thi đua năm 2018./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 30/01/2018 Lượt xem : 376
Quay Về

DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết