Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Thẻ ABTC
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
THẺ ABTC

Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND, ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Quy định chung:

          Quy định này quy định cụ thể về đối tượng, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong việc đề nghị cho doanh nhân và công chức, viên chức thuộc tỉnh Kon Tum được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC).

          2. Các trường hợp được xem xét cấp thẻ ABTC:

          - Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý và doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật Việt Nam thuộc trường hợp theo quy định về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

          - Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC thuộc các cơ quan chính quyền theo quy định về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và các trường hợp khác, Sở Ngoại vụ trực tiếp tham mưu.

          3. Thủ tục xét cho sử dụng thẻ ABTC:

a) Đối tượng là doanh nhân: Nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Ngoại vụ, gồm:

            - Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);

- Bản sao hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC;

- Bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh);

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ, vị trí của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC;

- Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như: các loại hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác nước ngoài, các chứng từ xuất nhập khẩu (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC, các báo cáo doanh thu (kèm theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu), nếu là các văn bản bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo;

- Báo cáo thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với các nước thành viên APEC của Công ty; bản sao báo cáo tài chính được quyết toán năm gần nhất; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

b)Đối tượng là công chức, viên chức: Nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Ngoại vụ, gồm:

- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);

- Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp công chức, viên chức của tỉnh Kon Tum;

- Bản sao Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi công tác nước ngoài của UBND tỉnh;

- Bản sao thư mời hoặc các giấy tờ khác liên quan đến nhiệm vụ đi nước ngoài để tham dự các cuộc họp, hội nghị hội thảo và các hoạt động về hợp tác kinh tế của APEC.

c) Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và các trường hợp cần thiết có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản thông báo đề nghị cấp thẻ ABTC hoặc đề nghị Bộ Công an xét, cấp thẻ ABTC theo quy định.

4. Đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thời gian quy định:

- Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, xem xét, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với những đối tượng nêu trên.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC, trong thời gian 03 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ soạn thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

- Trong 05 ngày làm việc Sở Ngoại vụ theo dõi, tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan (kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin, các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về Sở Ngoại vụ, để tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh), Duyệt ký văn bản tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, trong vòng 03 ngày làm việc trình UBND tỉnh.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định trong vòng 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ do Sở Ngoại vụ trình và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét duyệt văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC, hồ sơ được chyển trả cho Sở Ngoại vụ để tiếp tục hướng dẫn cho doanh nhân liên hệ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để được cấp thẻ).

- Trường hợp không đủ điều kiện được xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có văn bản trả lời lý do không xem xét cấp thẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

5. Các cơ quan chức năng phối hợp:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành liên quan.

7. Đầu mối liên hệ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum:

Phòng Lãnh sự-Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: 40 Bà Triệu - Tp.Kon Tum

Điện thoại: 0260.3590477    Fax: 0260.3915659

Email: songoaivu-kontum@chinhphu.vn

------------------------------------

 


Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 28/01/2015 Lượt xem : 1227
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết