Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản quy phạm pháp luật

 Bộ tài liệu Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1. Quyết định số 1108/QĐ-UBND, ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

3. Nghị định 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

4. Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND, ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính Nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

5. Nghị định 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

6. Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND, ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

7. Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND, ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Phụ lục kèm theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

9. Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

10. Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 24/04/2014 Lượt xem : 870
Quay Về

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới