Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
ĐOÀN RA & ĐOÀN VÀO

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xin phép đoàn vào

 Thực hiện Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND).

Qua thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép các cơ quan, đơn vị, địa phương đón tiếp, làm việc với đoàn khách nước ngoài (gọi tắt là đoàn vào) được quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND, Sở Ngoại vụ gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

- Các cơ quan, đơn vị trình xin phép đoàn vào thường quá gấp, không đảm bảo quy trình, quy định về thời gian xử lý theo quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

- Có một số cơ quan, đơn vị chủ trì xin phép tiếp đón, làm việc với đoàn vào chưa chủ động liên hệ và lấy ý kiến của Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan; hoặc có cơ quan, đơn vị nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến nhưng không trả lời bằng văn bản theo quy định.  

 Do vậy, để thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh về việc tổ chức đón tiếp, làm việc và quản lý đoàn vào trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, Sở Ngoại vụ xin hướng dẫn trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

1. Đơn vị chủ trì xin phép mời, đón tiếp và làm việc với đoàn vào cần chủ động và sớm có văn bản lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan (về thành phần, nội dung, chương trình, địa bàn hoạt động của đoàn) chậm nhất trước 10 ngày làm việc (trừ trường hợp đột xuất).

Hồ sơ nộp tại Sở Ngoại vụ gồm:

a) Văn bản đề nghị được mời, đón tiếp, làm việc với đoàn khách nước ngoài của các cơ quan thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, địa điểm, thành phần làm việc (số lượng, quốc tịch từng thành viên của đoàn).

b) Văn bản của Bộ, ngành Trung ương, văn bản của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đăng ký hoặc thông báo đoàn khách nước ngoài vào thăm, làm việc tại tỉnh (nếu có). 

c) Ý kiến của các cơ quan có liên quan đến chương trình, nội dung làm việc của đoàn tại tỉnh (nếu có).

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến, trong vòng 03 ngày làm việc có văn bản tham gia đề xuất cho UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để tổng hợp tham mưu. Nếu không trả lời thì coi như đồng ý và phải tự chịu trách nhiệm về việc đó.

3. Trong thi hn 03 ngày làm vic k t ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cụ thể về các ý kiến tham gia và không có ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan).     

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến đối với các đoàn khách quốc tế vào tỉnh lần đầu, các đoàn do Bộ, ngành Trung ương có văn bản thông báo, giới thiệu; riêng các đoàn vào thường xuyên để thăm, đánh giá, thực hiện dự án ODA, NGO, FDI, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết trong thời hạn 03 ngày, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh không có ý kiến thì xem như đồng ý.     

5. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quan hệ, tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài ở đơn vị và địa phương mình quản lý. Báo cáo kết quả hoạt động đoàn vào sau 05 ngày làm việc kể từ khi đoàn kết thúc chuyến công tác gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ). 

Ghi chú: Để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về quy trình, thủ tục đoàn vào, xin liên hệ số điện thoại: 060.3590.444 hoặc 060.3590.569; hồ sơ gửi về Sở Ngoại vụ đồng chuyển file dữ liệu qua hòm thư công vụ của Sở: songoaivu-kontum@chinhphu.vn 
 

Tải về Văn bản đầy đủ

Tấn Dũng

 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 28/01/2015 Lượt xem : 243
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết