Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
ĐOÀN RA & ĐOÀN VÀO

Hướng dẫn các mẫu văn bản để tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện thống nhất các mẫu văn bản để tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào trên địa bàn tỉnh (tại Công văn số 58/VPUB-NC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh). 

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ gửi đến các ngành, các cấp các mẫu văn bản để tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào; nội dung được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tại địa chỉ website: http://sngv.kontum.gov.vn tại chuyên mục "Thủ tục hành chính" và gửi vào hộp thư công vụ của Quý cơ quan, đơn vị. 

 Các mẫu văn bản này được áp dụng thường xuyên, lâu dài cho việc tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào của lãnh đạo tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố vận dụng triển khai khi chủ trì tham mưu đón tiếp đoàn vào, tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, của cơ quan, đơn vị mình phù hợp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 934-QĐ/TU, ngày 10/7/2013 của Tỉnh ủy và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND, ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Tải về:  

1. Văn bản đầy đủ

2. Phụ lục và các MẪU ĐOÀN VÀO 

TT

Mã số

Tên mẫu biểu

01

Mẫu số 1A

Kế hoạch đón tiếp đoàn vào  

02

Mẫu số 2A

Chương trình hoạt động

03

Mẫu số 3A

Diễn văn chào mừng 

04

Mẫu số 4A

Diễn văn khai mạc 

05

Mẫu số 5A

Diễn văn bế mạc 

06

Mẫu số 6A

Biên bản tiếp xúc 

07

Mẫu số 7A

Biên bản làm việc song phương 

08

Mẫu số 8A

Giấy mời 

09

Mẫu số 9A

Lời chúc rượu 

10

Mẫu số 10A

Sơ đồ trang trí khi hội đàm

11

Mẫu số 11A

Sơ đồ vị trí ngồi khi quan hệ đối ngoại

12

Mẫu số 12A

Thông tin phục vụ tiếp khách 

13

Mẫu số 13A

Báo cáo kết quả tiếp và làm việc với đoàn vào 

3. Phụ lục và các MẪU ĐOÀN RA 

 ---------------------------------------------

 Tấn Dũng

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 28/01/2015 Lượt xem : 304
Quay Về

Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết