Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
LƯỢT TRUY CẬP
66.010
9:45 SA | 11/05/2020

 

9:43 SA | 11/05/2020

 

4:52 CH | 28/01/2015

 Thực hiện Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND).

4:39 CH | 28/01/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện thống nhất các mẫu văn bản để tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào trên địa bàn tỉnh (tại Công văn số 58/VPUB-NC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh). 

4:33 CH | 28/01/2015

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

More Articles...

Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết