Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
8:48 SA | 03/08/2020

 Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn tỉnh; thay thế Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 và Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8:58 SA | 24/07/2020

 

4:13 CH | 03/07/2020

 

3:24 CH | 17/04/2018

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018.

8:21 SA | 05/12/2017

 Về việc công bố bổ sung Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh.

8:54 SA | 24/02/2017

 Quy định tiếp nhận, xử ký phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4:51 CH | 24/04/2014

 Bộ tài liệu Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

11:16 SA | 25/01/2014

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện thống nhất các mẫu văn bản để tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào trên địa bàn tỉnh (tại Công văn số 58/VPUB-NC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh).

3:16 CH | 13/01/2014

Thực hiện Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND).

10:30 SA | 01/11/2013

 

More Articles...
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị