Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính
    Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
8:27 SA | 02/03/2021

Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:54 SA | 24/02/2017

 Quy định tiếp nhận, xử ký phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4:51 CH | 24/04/2014

 Bộ tài liệu Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

11:16 SA | 25/01/2014

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện thống nhất các mẫu văn bản để tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào trên địa bàn tỉnh (tại Công văn số 58/VPUB-NC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh).

3:16 CH | 13/01/2014

Thực hiện Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND).

10:30 SA | 01/11/2013

 

2:09 CH | 26/09/2013

 

8:19 SA | 27/03/2013

I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn các thủ tục về hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum đi công tác nước ngoài.

More Articles...

TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới