Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
66.034
10:12 SA | 13/10/2014

 Ngày 02/10/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNgV về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn năm 2014 - 2016.

4:26 CH | 22/07/2014

 Ngày 18/7/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 11 về tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật quý III năm 2014.

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn số 447/STP-TTPL, ngày 01/7/2014  của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý III năm 2014 như sau:

4:25 CH | 08/07/2014

Ngày 26/11/2012 Sở Ngoại vụ đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng sáng kiến Sở Ngoại vụ kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SNgV.

4:03 CH | 01/07/2014

Ngày 18/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

8:06 SA | 25/06/2014

 Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SNgV, ngày 24/01/2014 của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum,

Để đảm bảo hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở, Tổ trưởng Tổ Biên tập ban hành Quy trình tiếp nhận, trình duyệt và cập nhật tin, bài trên Trang Thông tin điện tử và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Biên tập, cụ thể như sau:

3:15 CH | 27/05/2014

Căn cứ Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCH Việt Nam như sau:

2:47 CH | 27/05/2014

 Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND, ngày 29/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 với những nội dung chủ yếu sau:

2:05 CH | 24/04/2014

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn 224/STP-TTPL của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2014.

Ngày 23/4/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý II năm 2014 như sau:

9:52 SA | 14/04/2014

 Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND, ngày 02/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ nhiệm bà Y Ly Trang giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ,

1:36 CH | 11/02/2014

 Ngày 24/01/2014, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 05/QĐ-SNgV về việc kiện toàn Tổ Biên tập Trang Thông tin điện tử cơ quan.

More Articles...
Trang 2 trong 5Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  Tiếp   Cuối    

Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết