Đăng Nhập
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong quý IV năm 2014

 Ngày 05/11/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 17 về phổ biến, giáo dục pháp luật trong quý IV năm 2014.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn số 713/STP-TTPL, ngày 07/10/2014 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật trong quý IV năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quý IV năm 2014 như sau:

 

 

Ảnh minh họa

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ công chức thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được ban hành trong năm.

 2. Yêu cầu:

Các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được diễn ra thường xuyên, đảm bảo có hiệu quả trong cơ quan, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị đồng thời kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL hiện có của ngành.

3. Nội dung tuyên truyền:

Trong quý IV tiếp tục tập trung phổ biến, quán triệt các đạo luật đã được Quốc hội thông qua như: Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Công chứng (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 600/UBND-VX, ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4. Đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

5. Hình thức phổ biển:

- Phối hợp thực hiện các chương trình PBGDPL với các chương trình giáo dục lý luận chính trị của Chi bộ Sở, Công đoàn, Chi đoàn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của cơ quan.

- Đưa nội dung tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử của cơ quan để cán bộ, công chức và người lao động truy cập nghiên cứu, học tập.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương mới ban hành, các tài liệu do UBND tỉnh biên soạn để bổ sung vào nguồn tài liệu, phục vụ công tác PBGDPL của đơn vị.

- Cử cán bộ kiêm nhiệm công tác tuyên truyền tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền PBGDPL theo chuyên đề tại cơ quan, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

- Cán bộ làm công tác PBGDPL chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan về việc: Tổng hợp, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến phạm vi quản lý của Cơ quan trình lãnh đạo phê duyệt để tuyên truyền, phổ biến.

- Toàn thể CBCC có trách nhiệm học tập, nghiên cứu nội dung các văn bản pháp luật để nâng cao nhận thức về pháp luật, đời sống, về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt Kế hoạch đã đề ra./.

Tải vềVăn bản quy phạm pháp luật

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 10/11/2014 Lượt xem : 1505
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết