Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

 Ngày 09 tháng 5 năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 16A/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

Điều 1. Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Sở Ngoại vụ đóng tại Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế Sở Ngoại vụ.

Sở Ngoại vụ có Giám đốc, Phó Giám đốc và một số cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Biên chế - tiền lương của Sở Ngoại vụ thuộc biên chế khu vực hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Giám đốc Sở Ngoại vụ căn cứ các văn bản có liên quan xây dựng Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Điều 4. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

Tải về: Quyết định số 16A/2006/QĐ-UBND

Đăng bởi :  Admin Ngày đăng : 04/11/2014 Lượt xem : 1374
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết