Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao CL nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL..."

 Ngày 02/10/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNgV về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn năm 2014 - 2016.

 Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”;

Căn cứ Kế hoạch số 1145/KH-UBND, ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” từ năm 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn năm 2014 - 2016 tại cơ quan, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


Ảnh minh họa

1. Mục đích:

- Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị trong thời gian qua để đạt được mục tiêu chung của Đề án.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Sở Ngoại vụ theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm về chất lượng, có phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới và đáp ứng yêu cầu của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn năm 2014 - 2016.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động của Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn của Sở; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL hiện có của ngành; bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ, biến giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Phối hợp thực hiện các chương trình PBGDPL với các chương trình giáo dục lý luận chính trị của Chi bộ Sở, Công đoàn, Chi đoàn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của cơ quan.

2. Tăng cường các hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL của Sở theo hướng chuyên nghiệp, có trình độ, nghiệp vụ PBGDPL giỏi.

3. Thường xuyên rà soát, cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở lên Trang thông tin điện tử để phổ biến rộng rãi cho đội ngũ CBCC trong cơ quan.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án

III. GIẢI PHÁP:

1. Các hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng:

1.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ làm công tác PBGDPL của Sở theo hướng chuyên môn hóa như: cán bộ chuyên trách công tác pháp chế của cơ quan; các cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng; kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: quý III năm 2014 đến quý II năm 2015

1.2. Cử các cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến pháp luật do tỉnh tổ chức.

Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2016 (theo kế hoạch đào tạo của UBND tỉnh).

2. Tìm kiếm nguồn tài liệu nghiệp vụ PBGDPL: thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương mới ban hành, các tài liệu do UBND tỉnh biên soạn để bổ sung vào nguồn tài liệu, phục vụ công tác PBGDPL của đơn vị.

Thời gian thực hiện: quý III năm 2015 -  quý I năm 2016

3. Khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử để phục vụ công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức (CBCC).

Thời gian thực hiện: quý IV năm 2014 - 2016.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án: tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, những tác động, chuyển biến từ các hoạt động thực hiện Đề án đối với kết quả, chất lượng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Sơ kết vào cuối năm 2014; tổng kết vào cuối năm 2016 (theo hướng dẫn của Sở Tư pháp).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên trên cơ sở Kế hoạch này tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch cán bộ có phẩm chất, năng lực để tạo nguồn cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị, đồng thời lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng này, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

2. Cán bộ làm công tác PBGDPL chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan về việc: Tổng hợp, sưu tầm, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến phạm vi quản lý của Cơ quan trình lãnh đạo Sở phê duyệt để tuyên truyền, phổ biến.

3. Toàn thể CBCC có trách nhiệm phải học tập, nghiên cứu nội dung các văn bản pháp luật để nâng cao nhận thức về pháp luật, đời sống, về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt Kế hoạch mà Sở đã xây dựng theo Hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư Pháp./.

Tải về: Văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch thực hiện Đề án

Tấn Dũng

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 13/10/2014 Lượt xem : 1543
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết