Đăng Nhập
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2014

 Ngày 18/7/2014, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 11 về tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật quý III năm 2014.

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn số 447/STP-TTPL, ngày 01/7/2014  của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý III năm 2014 như sau:

 

Ảnh minh họa

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được ban hành trong năm để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu:

Hoạt động PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan và đoàn thể đảm bảo tính đồng bộ có hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

Gắn công tác PBGDPL với giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là lồng ghép với việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL bằng các hoạt động thiết thực cụ thể, nhằm động viên khơi dậy ý thức trách nhiệm tự nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong cơ quan.

3. Nội dung tuyên truyền:

Trong quý III/2014 tiếp tục tập trung phổ biến,quán triệt nội dung các luật mới đã được Quốc hội thông qua như: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Đầu tư công, Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Phá sản sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi; Luật Xây dựng sửa đổi; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Công chứng sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam...; các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) khác như: Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 03/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 07/KH-SNgV, ngày 23/5/2014 của Sở Ngoại vụ về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; phổ biến các VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặc chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; tiếp tục phổ biến các VBQPPL theo Kế hoạch số 05/KH-SNgV, ngày 23/4/2014 của Sở Ngoại vụ về tuyên truyền, giáo dục pháp luật Quý II năm 2014.

4. Đối tượng tuyên truyền: Là cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

5. Tổ chức thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên trên cơ sở Kế hoạch này và đề cương hướng dẫn tuyên truyền PBGDPL của Sở Tư pháp tổng hợp tài liệu tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức tuyên truyền đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định; đồng thời đưa nội dung tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử của cơ quan để CBCC truy cập nghiên cứu./.

Tải về: Văn bản quy phạm pháp luật

Tấn Dũng

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 22/07/2014 Lượt xem : 1574
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết