Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng sáng kiến Sở Ngoại vụ

Ngày 26/11/2012 Sở Ngoại vụ đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng sáng kiến Sở Ngoại vụ kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SNgV.

 Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Ngoại vụ; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sáng kiến trong cơ quan Sở Ngoại vụ.

Hội đồng sáng kiến Sở Ngoại vụ gồm các thành phần như sau:

1. Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;

2. Các Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên;

4. Chánh Văn phòng, Ủy viên;

5. Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ, Ủy viên;

6. Trưởng phòng Quản lý Biên giới, Ủy viên;

7. Cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của Sở, Ủy viên, Thư ký.  

Tải về: Quyết định số 12/QĐ-SNgV, ngày 26/11/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng sáng kiến Sở Ngoại vụ 

Tổ Biên tập

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 08/07/2014 Lượt xem : 1405
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
Website liên Kết