Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.145
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020

Ngày 18/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

 

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, công cuộc hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác được mở rộng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhằm khái quát, đánh giá tình hình hội nhập quốc tế của nước ta trong thời gian qua, tình hình thế giới hiện nay, các cơ hội cũng như thách thức và đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các định hướng chủ yếu của công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới; qua đó thống nhất nhận thức và hành động từ Trung ương đến địa phương, chủ động trong công tác triển khai hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở đó ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chương trình số 55-CTr/TU ngày 30/8/2013 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác hội nhập quốc tế.

Thực tiễn cho thấy trong những năm qua, công tác hội nhập quốc tế của tỉnh đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương đã quan tâm chỉ đạo trên cả ba mặt đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; từng bước triển khai hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực như an ninh, quân sự, biên phòng, văn hóa, xã hội gắn liền với đặc thù và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa rõ nét; quan hệ với các địa phương của các nước trên thế giới chưa được mở rộng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI còn rất thấp, vốn viện trợ ODA, viện trợ phi chính phủ chưa đáp ứng được nhu cầu của tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá hình ảnh của địa phương còn hạn chế. Triển khai công tác hội nhập quốc tế còn thiếu các định hướng, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương chưa đồng bộ, nhịp nhàng, thiếu tính chủ động.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về việc hội nhập quốc tế “... chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...” nêu tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua Đại hội Đảng XI; đồng thời, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; chủ động và thống nhất hành động trong công tác hội nhập quốc tế giai đoạn đến, việc xây dựng “Đề án Định hướng hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum đến năm 2020” là hoàn toàn cần thiết./.

Tải về: Quyết định số 572/QĐ-UBND, Đề án định hướng hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Tấn Dũng

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 01/07/2014 Lượt xem : 3581
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết