Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
66.030
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCH Việt Nam như sau:


 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thức 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.   

- Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; trên cơ sở đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có những nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cơ quan để phát hiện những nội dung trái với quy định của Hiến pháp. Trên cơ sở rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với Hiến pháp. 

2. Yêu cầu: 

- Việc triển khai thi hành phải đảm bảo cụ thể các nội dung công việc theo Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg, ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

- Việc tuyên truyền phải được thực hiện đến từng cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống xã hội; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan và đoàn thể đảm bảo tính đồng bộ có hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan. 

II. NỘI TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP 

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp: 

a) Nội dung: 

- Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

- Nghị quyết số 64/2013/QH13, ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Hình thức:

- Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến, quán triệt những nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; lồng ghép phổ biến các nội dung của Hiến pháp trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, các cuộc họp của cơ quan. 

- Đăng tải toàn văn của Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp trên Trang Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ để cán bộ, công chức truy cập nghiên cứu. 

- Chuyển tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (đã nhận được từ Ban Tuyên giáo Trung ương) cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tự nghiên cứu. 

- Tổ chức thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho tất cả các đối tượng là các bộ, công chức, người lao động trong cơ quan (sau khi có hướng dẫn của Sở Tư pháp). 

- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo. 

2. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Hiến pháp: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ và các quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (tính đến thời điểm 01/01/2014) có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cơ quan để phát hiện những nội dung trái với quy định của Hiến pháp; trên cơ sở đó, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với Hiến pháp trình HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với Hiến pháp. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 và những năm tiếp theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định theo Kế hoạch này và Kế hoạch số 739/KH-UBND; đồng thời phối hợp với các phòng thuộc Sở, Công đoàn, Đoàn thanh niên trên cơ sở Kế hoạch này và đề cương hướng dẫn tuyên truyền của Sở Tư pháp tổ chức rà soát, tham mưu lãnh đạo Sở trình HĐND, UBND tỉnh việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đảm bảo phù hợp với Hiến pháp. 

2. Về kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Về chế độ báo cáo:Văn phòng Sởtổng hợp công tác triển khai thi hành Hiến pháp tại cơ quan, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo chung) trước ngày 15/9 hàng năm./.   

 

Tải về các văn bản liên quan:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kế hoạch 739/KH-UBND, ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Kon Tum

Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quyết định số 251/QĐ-TTg, ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 64/2013/QH13, ngày 28/11/2013 của Quốc hội  

Kế hoạch số 07/KH-SNgV, ngày 23/5/2014 của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

Tổ Biên tập

 

Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 27/05/2014 Lượt xem : 1381
Quay Về

Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Website liên Kết