Đăng Nhập
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
LƯỢT TRUY CẬP
66.035
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2014

 Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND, ngày 29/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 với những nội dung chủ yếu sau:

 I. MỤC TIÊU

          Xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của ngành; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan Nhà nước của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ý thức phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. 

          II. NHIỆM VỤ

          1. Cải cách thể chế:

          Trên cơ sở Hiến pháp sửa đổi năm 2013, nghiên cứu, rà soát tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phát huy trí tuệ của cán bộ, công chức (CBCC) và nhân dân tham gia góp ý để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

          Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động trên địa bàn tỉnh với các cơ quan chức năng liên quan.

          2. Cải cách thủ tục hành chính:

          Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của UBND tỉnh trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các TTHC không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

          Thường xuyên cập nhật và kịp thời công khai thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy:

          Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế hiện có và cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn; trên cơ sở đó nghiên cứu chia tách phòng, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

          Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

          Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trực thuộc, từng bước xây dựng cơ cấu công chức hợp lý gắn với vị trí việc làm để đảm bảo đủ số lượng, trình độ và năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; bố trí tiêu chuẩn chức danh, chức vụ theo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch, bậc công chức làm cơ sở xác định số lượng tuyển dụng và sử dụng biên chế hợp lý, tinh gọn.

          Đổi mới nội dung và chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống trong thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

          Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          5. Cải cách hành chính công:

          Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước của cơ quan đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ hàng năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặc chẽ và minh bạch chi NSNN; quản lý chi đúng chế độ, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

          Thực hiện tốt các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định; thực hiện mua sắm tài sản (trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc, tài sản khác) theo đúng quy định hiện hành.

          6. Hiện đại hóa hành chính:

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND, ngày 13/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh: Sử dụng thư điện tử công vụ để gửi và nhận văn bản giữa các cơ quan; đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT, ứng dụng phần mềm quản lý điều hành văn bản eOffice đáp ứng yêu cầu đề ra.

          - Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các công việc đã đăng ký; thường xuyên rà soát, cải tiến hệ thống chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.

          - Đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc cần thiết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo hoạt động hiệu quả.

          7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

          Thủ trưởng cơ quan trực tiếp theo dõi chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan:

          - Quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP; Chỉ thị 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 30/8/2013 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND, ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh đến toàn thể CBCC trong cơ quan.

          - Ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm của đơn vị.

          - Đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật trong cơ quan Nhà nước của cán bộ, công chức.

          * Nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính năm 2014 (có phụ lục kèm theo)

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căn cứ vào Kế hoạch này, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở phân công cán bộ, công chức thực hiện những công việc được giao theo Phụ lục đính kèm, đảm bảo theo yêu cầu về thời gian.

          Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch theo phân công; tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đúng quy định.

          Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các phòng chuyên môn phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo, giải quyết./.

Tải về: file.doc
             file.pdf
Đăng bởi : Tấn Dũng Ngày đăng : 27/05/2014 Lượt xem : 543
Quay Về

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
Website liên Kết