Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch
    Đăng Nhập
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
LƯỢT TRUY CẬP
69.601
8:18 SA | 03/12/2014

 

8:11 SA | 03/12/2014

 

9:19 SA | 10/11/2014

 

9:42 SA | 10/07/2014

Căn cứ Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Kon Tum 

9:40 SA | 10/07/2014

 Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Công văn 224/STP-TTPL của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2014.

-->

9:35 SA | 10/07/2014

 Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND, ngày 29/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2014, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 với những nội dung chủ yếu sau:


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Website liên Kết