Bạn đang ở :   Giới thiệu > Quyết định thành lập
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
69.601

 

  

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM

 Kontum Department of Foreign Affairs

 

Địa chỉ: Số 40 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum , tỉnh Kon Tum
Điện thoại (Fax): 060.3915 659
Email: songoaivu-kontum@chinhphu.vn

 
Quyết định số 16A/QĐ-UBND, ngày 09/5/2006 của UBND tỉnh Kon Tum 
về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

 

Chi tiết: Sơ đồ tổ chức; Phân công nhiệm vụ; Phân công nhiệm vụ bổ sungQuy chế làm việc của Sở Ngoại vụ; Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Ngoại vụ.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Website liên Kết