Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Tim hieu Hien phap
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
LƯỢT TRUY CẬP
70.145

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM

 

******

   I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Đồng chí Y Ly Trang, Giám đốc:

- Điện thoại: 0260.2231353  - 0905.101.275

- Email: yltrang.sngv@kontum.gov.vn  

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ theo Điều 7 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 15/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về kết quả hoạt động đối ngoại tại địa phương và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Đối ngoại Đảng.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND dự thảo quyết định, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại.

- Các lĩnh vực công tác: tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính cơ quan; chế độ, chính sách cho CBCC; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thanh tra ngoại giao; cải cách hành chính.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đối ngoại địa phương; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Chủ tài khoản cơ quan; Chủ tài khoản nguồn kinh phí phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia với chức trách Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới.

- Thực hiện hoặc phân công các Phó Giám đốc triển khai các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Tham gia các Ban, Hội của tỉnh; phụ trách Văn phòng Sở.

2. Đồng chí A Brao Bim, Phó Giám đốc   

           - Điện thoại: 0979.444.463   

           - Email: abrbim.sngv@kontum.gov.vn 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 15/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum và trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi Giám đốc đi vắng; Ủy quyền chủ tài khoản thứ hai nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan.

- Quản lý đoàn ra, đoàn vào; Lãnh sự và bảo hộ công dân; Lễ tân đối ngoại; Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại; Khen thưởng đối ngoại; Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; Thông tin đối ngoại; Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực đối ngoại.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội của tỉnh; thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công; Phụ trách phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Đồng chí Phạm Ngọc Quyền, Phó Giám đốc:

- Điện thoại: 0260.3590631  - 0935.302.979 

- Email: pnquyen.sngv@kontum.gov.vn     

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum và giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài; tham gia các Ban chỉ đạo, Hội, Tổ; thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công.

4. Đồng chí Trần Văn Chí, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0260.350.4797 - 0903.573.867

- Email: tvchi.sngv@kontum.gov.vn

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 15/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum và trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ tại địa phương.

- Công tác đối ngoại Đảng; Đối ngoại nhân dân; Hợp tác quốc tế; Kinh tế đối ngoại; Văn hóa đối ngoại; Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; Thư tín ngoại giao.

- Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến địa phương.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội của tỉnh; thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công; phụ trách phòng Quản lý Biên giới - Hợp tác quốc tế.

  II. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ.  

1. Phòng Hành chính - Tổng hợpTham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, công chức; công tác tổng hợp hành chính - quản trị; tài chính; Công tác văn thư - lưu trữ; tham mưu tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

* Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Hưng 

             - Điện thoại: 0914.136.077   

             - Email: nhung.sngv@kontum.gov.vn 

* Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Trương Thanh Thảo

- Điện thoại: 0977.676.381   

         - Email: ttthao.sngv@kontum.gov.vn

          * Chuyên viên:

         - Đồng chí Nguyễn Thanh Tam  

            Điện thoại: 0987.401.177

            Email: nttam.sngv@kontum.gov.vn       

          - Đồng chí Huỳnh Thị Trang 

           Điện thoại: 0987.104.627

           Email: httrang.sngv@kontum.gov.vn

          - Đồng chí Trương Thị Hiếu - Văn thư 

            Điện thoại: 0979.809.579

           Email: tthieu.sngv@kontum.gov.vn   

      2. Phòng Lãnh sự-Người Việt Nam ở nước ngoàiGiúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lễ tân đối ngoại; lãnh sự và bảo hộ công dân; quản lý đoàn ra, đoàn vào; người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác phi chính phủ nước ngoài. 

* Trưởng phòng: Đồng chí Ngô Thị Thanh Thủy 

          - Điện thoại: 0986.424.859

          - Email: nttthuy.sngv@kontum.gov.vn   

* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Ngô Thị Oanh 

          - Điện thoại: 0984.899.864   

          - Email: ntoanh.sngv@kontum.gov.vn

         * Chuyên viên:

            - Đồng chí Phạm Thị Ái Liễu 

              Điện thoại: 0914.157.642

              Email: ptalieu.sngv@kontum.gov.vn

           - Đồng chí Đặng Thị Trung Hậu 

             Điện thoại: 0905.247.290

            Email: dtthau.sngv@kontum.gov.vn

          3. Phòng Quản lý Biên giới-Hợp tác quốc tế: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan. Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại, thỏa thuận quốc tế; thư tín ngoại giao.

Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Bích Lệ

- Điện thoại: 0985.222.475   

          - Email: dtble.sngv@kontum.gov.vn  

* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Tuyết Sương

          - Điện thoại: 0961.306.676 

            - Email: dttsuong.sngv@kontum.gov.vn  

          * Chuyên viên:

             - Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng 

             Điện thoại: 0967.383.198

             Email: nhdung.sngv@kontum.gov.vn

            - Đồng chí Trần Thị Thu Thủy 

            Điện thoại: 0979.433.570

              Email: tttthuy.sngv@kontum.gov.vn

          -----------------------------------------------------

Xem thêm: Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
Hệ thống phản ánh kiến nghị
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết