Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
BienGioiLanhTho
HD_MAUVB_DR_DV
DeAn_HoiNhapQT2020
Tim hieu Hien phap
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoNgoaiGiao
SoNgoaiVuTP.HCM
LƯỢT TRUY CẬP
66.010

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON TUM

******

 I. LÃNH ĐẠO SỞ 

1. Đồng chí Y Ly Trang, Giám đốc:

- Điện thoại: 0260.2231353  - 0905.101.275

- Email: ylytrangkt@gmail.com    

Lãnh đạo và quản lý chung mọi hoạt động của Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về kết quả hoạt động đối ngoại tại địa phương và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Phụ trách công tác đối ngoại Đảng.

- Ký ban hành các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND dự thảo quyết định, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại.

- Các lĩnh vực công tác: tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính cơ quan; chế độ, chính sách cho CBCC; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thanh tra ngoại giao; cải cách hành chính.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đối ngoại địa phương; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Chủ tài khoản cơ quan; chủ tài khoản nguồn kinh phí phân giới, cắm mốc biên giới với chức trách Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc.

- Thực hiện hoặc phân công các Phó Giám đốc triển khai các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Tham gia các Ban, Hội của tỉnh;

- Phụ trách Văn phòng Sở.

2. Đồng chí Phạm Ngọc Quyền, Phó Giám đốc:

- Điện thoại: 0260.3590631  - 0935.302.979 

- Email: quyennvu78@gmail.com     

Giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ tại địa phương; công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi Giám đốc đi vắng; là chủ tài khoản thứ hai nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội, Tổ và thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công;

- Phụ trách phòng Quản lý Biên giới.

3. Đồng chí Trần Văn Chí, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0903.573.867

- Email:

Giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số lĩnh vực công tác sau:

- Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác đối ngoại Đảng;

- Công tác đối ngoại nhân dân; Hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; Văn hóa đối ngoại; Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

- Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến địa phương.

- Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; lãnh sự và bảo hộ công dân; lễ tân đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại; khen thưởng đối ngoại; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực đối ngoại.

- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi được ủy quyền.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội của tỉnh và thực hiện các công tác khác do Giám đốc phân công;

- Phụ trách phòng Hợp tác quốc tế và phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

Chi tiết phân công nhiệm vụ và danh sách Lãnh đạo Sở tham gia các Ban, Hội đính kèm 

  II. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ. 

1. Văn phòngTham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, công chức; công tác tổng hợp; thi đua - khen thưởng; thanh tra; pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở; hành chính - quản trị; tài chính; công tác văn thư - lưu trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

* Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Hưng

             - Điện thoại: 0914.136.077

             - Email: nguyenhungnvkt@yahoo.com.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Trương Thanh Thảo

- Điện thoại: 0977.676.381

         - Email: truongthanhthaokt@gmail.com

        * Chuyên viên:

         - Đồng chí Nguyễn Thanh Tam

            Điện thoại: 0987.401.177

        - Đồng chí Đặng Thị Trung Hậu

           Điện thoại: 0905.247.290

        - Đồng chí Huỳnh Thị Trang

           Điện thoại: 0987.104.627

          - Đồng chí Trương Thị Hiếu - Văn thư

            Điện thoại: 0979.809.579

        - Đồng chí Trần Thị Thu Thủy

            Điện thoại: 0979.433.570

      2. Phòng Hợp tác quốc tếGiúp Lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại, thỏa thuận quốc tế.

* Trưởng phòng: Đồng chí Ngô Thị Thanh Thủy

          - Điện thoại: 0986.424.859

          - Email: thuy.ngoaivukt@gmail.com

          * Chuyên viên: Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng

             - Điện thoại: 0972.072.055

          3. Phòng Lãnh sự - NVNONN: Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lễ tân đối ngoại; lãnh sự và bảo hộ công dân; quản lý đoàn ra, đoàn vào; người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Tuyết Sương

          - Điện thoại: 0935.567.075  

          - Email: suongkt72@gmail.com

* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Ngô Thị Oanh

          - Điện thoại: 0984.899.864   

          - Email: ngooanhkontum@gmail.com

         * Chuyên viên: Đồng chí Phạm Thị Ái Liễu

            - Điện thoại: 0914.157.642

4. Phòng Quản lý Biên giớiTham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan; thực hiện nhiệm vụ liên quan trong công tác phi chính phủ nước ngoài. 

* Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thị Bích Lệ

          - Điện thoại: 0985.222.475

          - Email: bichlesnv@gmail.com

 * Chuyên viên: Đồng chí Hoàng Quỳnh Ny

            - Điện thoại: 01668.334.331

          -----------------------------------------------------

Xem thêm: Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
TongDaiBaoHoCongDan
Biendao
DanHoi
VBPL_KonTum
Website liên Kết